Network Menu

SWEA Barcelonas årsmöte

Kallelse till SWEA Barcelonas årsmöte för verksamhetsåret 2015 

Lördagen den 20:e februari

Medlemmar i SWEA Barcelona kallas härmed till ordinarie årsmöte lördagen den 20 februari 2016. En medlem kan genom fullmakt företräda en frånvarande medlem. Kom och rösta fram vår nya styrelse!! Anmälan görs till sweamiddag(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

OBS! Endast medlemmar som betalt årsavgiften 45€ för 2016 äger rösträtt.


sede

HOTEL AVENIDA PALACE

lördagen den 20 februari 2016 kl 18.30

Gran via de les Corts Catalanes 605 ,Barcelona


 

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd med notering av eventuella fullmakter
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justerare
5. Fråga om årsmötet är vederbörligen sammankallat
6. Fastställande av dagordning
7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
8. Verksamhetsberättelse
9. Bokslut
10. Donationer
11. Revisorernas rapport
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2016
14. Fastställande av årsavgift för 2017
15. Val av ny styrelse, revisor och suppleant
16. Val av tre ledamöter till valberedningen
17. Övriga anmälda frågor samt motioner med styrelsens yttrande
18. Mötet avslutas

Anna_130Anna Krossling

Ordförande SWEA Barcelona

Torredembarra 2 feb 2016


Årsmöte & fest

Efter årsmötet bjuder vi på en festkväll med mingel, föredrag,middag, sång och lotteri.

Pris Swea 38€ och Ej medlem 48 €, se inbjudan här
Anmälan är bindande och görs vänligen till sweamiddag(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

,